Những “Thánh Gióng thời bình” quật khởi, bảo vệ người dân trong trạng thái bình thường mới

Ngày 2/9 năm 2020 – 75 năm sau ngày bản Tuyên ngôn độc lập của Việt Nam được vang nhờ bao chiến công lừng lẫy của các anh hùng chống giặc ngoại xâm, thì lịch sử vẫn đang được viết tiếp những trang mới đầy tự hào bởi các chiến sĩ ngành y trong cuộc chiến chống dịch trường kỳ và không kém phần gian khó.

Những “Thánh Gióng thời bình” quật khởi, bảo vệ người dân trong trạng thái bình thường mới
Ngày 2/9 năm 2020 – 75 năm sau ngày bản Tuyên ngôn độc lập của Việt Nam được vang nhờ bao chiến công lừng lẫy của các anh hùng chống giặc ngoại xâm, thì lịch sử vẫn đang được viết tiếp những trang mới đầy tự hào bởi các chiến sĩ ngành y trong cuộc chiến chống dịch trường kỳ và không kém phần gian khó.